joshua-ness--bEZ_OfWu3Y-unsplash
Gerda Urva

Gerda Urva

Kehtestava käitumise abil saavutad rohkem

Lubad järjekordselt kolleegi eest ära teha aruande, kuna tal on plaanis tähtis kohtumine, annad alluvale projekti täitmiseks taas tähtajapikendust või asud kodus jälle tekkinud segadust koristama, sisimas pahameelest pulbitsedes, sest keegi sind kunagi ei aita… Kas mõtled jälle, miks sa küll ennast kehtestada ei suuda?

Kliiniline psühholoog Thomas Gordon on inimestevaheliste psühholoogiliste piiride arvestamise ja mittearvestamise alusel eristanud kolme peamist käitumisviisi: alistuv, agressiivne ja kehtestav.

Alistuva käitumisviisi korral allub inimene teise tahtele, tihtipeale enda huvide ja õiguste kaitsmisest loobudes. See võib olla omane inimesele, kelle eesmärk on teistele meeldida ja nende heakskiit välja teenida, sest sellisel viisil käitudes on lihtne hoida kena inimese kuvandit. Tihti jäävad aga inimese enda vajadused, õigused ja tunded tagaplaanile ning teised harjuvad alistuvalt käitujat üha külmemalt ära kasutama, lükates talle tülikad asjaajamised ja ebameeldivad ülesanded.

Pideva negatiivsete tunnete allasurumise tagajärjel võib alistuja muutuda sapiseks ja irooniliseks ning kogunenud pahameel ja viha ebasobival hetkel välja purskuda. Alistuvalt käitujat ohustavad ka allasurutud negatiivsete tunnete kuhjumisest põhjustatud depressioon, krooniline väsimus ja muud tervisehädad. Pideva teiste huvidele suunatuse tõttu võib alistujal kaduda võime positiivseteks tunneteks ja inimlikuks läheduseks, kahjustatud enesehinnangu tõttu väheneb otsustusvõime ja riskijulgus, mistõttu võib alistujal jääda oma elu elamata.

Agressiivse käitumise korral lähtub inimene eelkõige oma huvidest ja õigustest, pidades teiste osapoolte huvisid ja õigusi ebaolulisteks ning tühistades neid oma käitumisega teistest „üle sõites”. Tavaelus ilmneb see süüdistamise, pilkamise, alandamise või hirmutamisena, millega võivad kaasneda karjumine, sõim või kehaline vägivald, kuid agressiivne võib olla ka väliselt rahulikuks jäädes ja lausa naeratades.

Agressiivselt käituja võib saavutada suurema kontrolli ning võimu olukordade ja inimeste üle, nautides sellega kaasnevaid hüvesid, kuid eriarvamuste mittetalumine välistab konstruktiivse arutelu, võrdväärse koostöö asemel põrkutakse valetamise, varjamise, ignoreerimise või põgenemisega ja teiste vaatenurkade puudumise tõttu tehtud valed otsused võivad viia allakäiguni, sest keegi ei julge neid kritiseerida. Pidevad konfliktid toovad endaga kaasa ka suurema hulga vaenlasi, mis viib inimliku kontakti puudumise ja üksilduseni. Agressiivsuse taga on tihti madal enesehinnang ja hirm oma nõrkusi teistele paljastada, kuid samal ajal tekib võimu kuritarvitamise tõttu süütunne, sest kui just ei ole tegemist nartsissisti või psühhopaadiga, on enamikul inimestel soov olla aktsepteeritud ja armastatud. Pikaajaline agressiivne elustiil loob ka eeldused tervisekahjustusteks nagu kõrgvererõhktõbi, südameprobleemid jms.

Enesekehtestamist ehk kehtestavat käitumist kirjeldab Gordon kui käitumisstiili, milles väljendatakse selgelt oma vajadusi, mõtteid ja tundeid ning seistakse väärikalt oma õiguste eest, ühtlasi võimaldades suhtluse teisel osapoolel teha sedasama. Psühholoogide Robert Alberti ja Michael Emmonsi sõnul soodustab enesekehtestamine võrdsust inimsuhetes, andes võimaluse käituda vastavalt oma olulistele huvidele, seista enda eest hirmu tundmata, väljendada vabalt oma tegelikke tundeid ja kasutada oma õigusi – piiramata samal ajal teiste omi. Nad leidsid ka, et enesekehtestamisoskus on enamasti õpitud käitumine, mitte sünnipärane anne, ning praktiliste oskuste treenimist vajavad eelkõige arglikud ja endassetõmbunud isikud, kes kardavad oma positiivseid ja negatiivseid tundeid spontaanselt välja näidata, aga ka inimesed, kes oma liigse jõulisusega teisi endast eemale peletavad.

Kehtestav sõnum

Kehtestavasse sõnumisse kuulub nii mina-sõnum kui ka vähemalt üks aktiivse kuulamise tehnika. Kui üks komponentidest puudub, ei ole enam tegemist kehtestamisega.

• Enese selge väljendamine ja mina-sõnumi kasutamine, milles sisaldub teise osapoole käitumise objektiivne ja hinnangutevaba kirjeldus, minu kahju või kasu sellega seoses ning minu tunne, mis sellega kaasnes.

• Teise osapoole aktiivne kuulamine ehk oskus kõnelejat tähelepanelikult kuulata teda katkestamata, mis eeldab vaimset ja füüsilist keskendumist ning aitab väljendada arusaamist, toetust ja huvi. Rääkija peab märkama ja aru saama, et teda kuulatakse ja kuuldakse. Aktiivne kuulaja annab rääkijale teada, kuidas temast aru saadi, aidates tal end paremini väljendada. Peegeldav kuulamine tähendab täpsustamist, kui kuulaja täpselt aru ei saanud või kui on vaja lisainfot. Peegeldava kuulamise võtteks on ka ümbersõnastamine – kuulaja väljendab sama mõtet teiste sõnadega, et kontrollida mõistmise täpsust.

Isegi kui öeldud sõnum oli parimal viisil kehtestav, võib teine osapool ikkagi pahaseks saada või solvuda. Sellises emotsioonikülluses on kehtestajal oma eesmärgi saavutamiseks võimalik kasutada käiguvahetuse tehnikat – teise osapoole vastuargumentide ümbersõnastamist. Isegi kui tema vastuargumendid on väga emotsionaalsed, näitab nende ümbersõnastamine rääkijale, et kuulaja on teda mõistnud, ja see võimaldab tunnetel järk-järgult leeveneda.

Kui kehtestav sõnum on esitatud ja mõlemad pooled mõistavad teise poole mõtet, on võimalik asuda välja töötama võidan-võidad-lahendust, kus kõigil osalistel on võimalus probleemi või vastuolu lahendamisest kasu saada. Kehtestav käitumine ei ole üksnes tehnikatest moodustunud mudel, vaid ka kindel mõtteviis – inimestevahelistes suhetes ei saa võita teise kaotuse hinnaga, sest siis halvenevad inimsuhted.

Kehtestava käitumise eelised

Kehtestav käitumine aitab elu ja tööga kõige tõhusamalt toime tulla, võimaldades saavutada adekvaatse enesehinnangu, sest kehtestavalt käituv inimene ei pea end teistest paremaks ega halvemaks. Kehtestavalt käituv inimene küsib ja saab elult rohkem, tal õnnestub järjest paremini rahuldada oma vajadusi ja vältida ebameeldivusi. Lisaks vähenevad hirmud ja suhtlemisärevus ning ta ületab takistusi kergemini, säilitades aususe, väärikuse ja õiguste puutumatuse nii enda kui ka teiste puhul. Ta saavutab teistega loomulikumad, mitmekülgsemad ja tulemuslikumad suhted kui see, kes käitub agressiivselt või alistuvalt.

Artikkel on ilmunud 4. veebruaril 2020 Äripäeva ajakirjas Raamatupidamise Praktik.
https://www.raamatupidaja.ee/uudised/2020/02/03/kehtestava-kaitumise-abil-saavutad-rohkem

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email