micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash
Gerda Urva

Gerda Urva

Kui palk ei motiveeri

Motivatsioon head töö teha ja lojaalsena meeskonnas ühiste eesmärkide poole pürgida võib tulla õige mitmest allikast. Rahalise tasu kõrval on olulised ka organisatsioonikultuur, karjäärivõimalused, töö missioon, suhted kolleegidega, töötamine paindlikkus jpm. Väga suure osa tööalasest rahulolust ja motivatsioonist määrab aga see, kas inimene töötab oma psühholoogilisele pildile vastavas rollis ja kas juhtimine arvestab tema käitumuslike ootustega.

Üks lihtne ja väga tõhus meetod inimese käitumise ja tema töörolliga rahulolu kirjeldamiseks on Briti firma Thomas International isikliku profiili analüüs. Töövahend põhineb DISC-käitumisstiilide teoorial, millele on aluse pannud Harvardi Ülikooli lõpetanud jurist, psühholoog ja konsultant William Moulton Marston, kes uuris inimeste emotsioone ja väitis, et inimesed kipuvad käituma erinevates olukordades kindlal väljakujunenud viisil. Reaktsioon oleneb kahest asjaolust – esmalt sellest, kas inimene tajub teda ümbritsevat keskkonda vaenuliku või positiivsena, ja teiseks sellest, kas ta tunneb, et suudab seda mõjutada, või mitte. Nendest reageerimisviisidest moodustub neli käitumisstiili: dominantne (dominant), innustav (inducement), stabiilne (submission), analüütiline (compliance). Nimetatud käitumisstiilid võivad anda olulist teavet selle kohta, millist viisi ühe või teise inimese motiveerimiseks kasutada.

Dominantse käitumisstiiliga inimestele meeldivad väljakutsed. Nad respekteerivad autoriteeti ja vastutust, peavad nägema enda ees sihte ning tahavad pingutuste eest tunnustust. Kui väljakutsed puuduvad, võivad nad igavuse tõttu neid ise tekitada. Neid huvitab ebatavaline ja seikluslik. Kui neil kaob töös väljakutse, võib kaduda ka huvi. Kontrolli omamine olukordade üle ja sage tulemuste saavutamine võib olla neile olulisemgi kui rahalise tasu suurendamine.

Innustava käitumisstiiliga inimesed on lahked, veenvad ja seltsivad. Tavaliselt on nad optimistlikud ja suudavad näha igas olukorras midagi head. Nad on peamiselt huvitatud inimestest, nende probleemidest ja tegevustest ning on meeleldi valmis aitama teisi, unustades teinekord oma eesmärgid. Nad kalduvad tegutsema impulsiivselt ja emotsioonide ajel. Sage tunnustus ja tähelepanu keskmes olemine võib nende puhul korvata ka väikese palga.

Stabiilse käitumisstiiliga inimesed on tavaliselt sõbralikud, lahedad, rahulikud ja pingevabad. Nad on vaoshoitud, kuid võivad alla suruga kogetud ülekohut ja pidada viha. Nad on kannatlikud ja kaalutlevad ning rajavad lähedased suhted väiksema grupi inimestega. Neil on vajadus säilitada olemasolevat olukorda, sest nad ei taha muutusi, eriti kui need on ootamatud, ja nad võivad välja kujunenud rutiini järgida ääretu kannatlikkusega. Juht ja keskkond, mis pakuvad neile turvatunnet ja pidevat toetust, kaaluvad nende jaoks tihti üles suurema tasu võimaluse kusagil mujal.

Analüütilise käitumisstiiliga inimesed on tavaliselt rahumeelsed, kohandades end iga olukorraga, vältimaks konflikte. Nad on tundlikud, alandlikud, lojaalsed, rahumeelsed ja otsivad heakskiitu, annavad endast parima ja teevad kõike, mida neilt oodatakse. Kuna nad on ettevaatlikud, ei langeta nad otsust enne, kui on kontrollinud kogu kättesaadavat informatsiooni. Palgatõusust olulisemaks võivad need inimesed pidada hästi töötavat süsteemi, kättesaadavat infohulka ja arvestamist nende sooviga kiirustamata omaette asju uurida.

Loomulikult on selgelt ühte tüüpi inimesi väga vähe. Erinevaid variatsioone nende nelja tüübi kombineerimisel on 36 miljardit ning enamasti domineerivad inimese käitumises 2, harvem 3 stiili, mille teadmine aitab paremini tundma õppida nii iseennast ja oma lähedasi kui ka kolleege ja meeskonnaliikmeid. Samuti võimaldab analüüsitulemuste kõrvutamine ametikoha profiiliga hinnata värbamisel seda, kui hästi võimalik tulevane töötaja töökohale ja meeskonda sobib.

Kuidas DISC isikliku profiili analüüsi abil inimesi paremini motiveerida?

Eri tüüpide motivaatorid on erinevad ja sageli otsitakse töökohalt midagi enamat kui kindel palk.

  • Domineerivat (D) tüüpi inimesed soovivad võimu, vabadust ja volitusi, materiaalseid hüvesid, arenguvõimalusi ning väljakutseid. Neile on vaja anda keerukaid ülesandeid ja väljakutsuvaid töid ning nad töötavad edukamalt otsekohese ja sirgjoonelise inimese alluvuses.
  • Innustavat (I) tüüpi inimesi motiveerib populaarsus, maine ja kõlav ametinimetus, ühised tegevused, sõbralikud suhted ja meeldivad töötingimused. Nende ülesanded peavad olema seotud suhtlemise ja motiveerimisega ning nad töötavad paremini demokraatliku juhiga.
  • Stabiilset (S) tüüpi inimesed vajavad turvalist keskkonda, väärtustamist, siirust, tunnustust lojaalsuse eest, struktuuri ja spetsialiseerumist. Neile on vaja anda ülesandeid, mis nõuavad kannatlikkust ja püsivust ning nad töötavad kõige paremini pingevaba ja sõbraliku juhiga, kes võtab aega, et tunda huvi inimeste ja nende töö vastu.
  • Analüütilist (C) tüüpi inimesed ootavad fakte, korrastatud töökeskkonda, isiklikku tähelepanu, julgustamist, osalemist meeskonnas ning et poleks muutusi muutuse pärast. Nad vajavad süstemaatilist tööd, ülesandeid, mis vajavad täpsust ja planeerimist ning nad töötavad kõige paremini juhiga, kes on toetav ja avatud ning mõistab faktide olulisust.

Olles teadlik oma töötajate ja iseenda käitumisstiilist, on lihtsam leida iga inimesega suhtlemiseks temale sobivaim viis, kohandada tema tööd selliselt, et ta saaks maksimaalselt rakendada oma tugevusi ja peaks võimalikult vähe tegema tööd, mis talle loomuomane ei ole, ning motiveerida teda viisil, mis on just tema jaoks oluline.

Töökeskkonnaga psühholoogiline rahulolu on tööandja üks vastutustest. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses kirjeldatud psühhosotsiaalse ohutegurid on probleemid, mille põhjused peituvad töökorralduses, juhtimises ja sotsiaalses töökeskkonnas, mis paljuski taandub omavahelisele suhtlusele. Võtkem aega mõistmaks paremini oma kolleege ja pakkumaks neile motiveerivat keskkonda. Seda tehes võib säästa kõigi närve ja organisatsiooni raha.

Artikkel ilmus Äripäeva infolehes Palk 18. detsembril 2020
https://www.raamatupidaja.ee/uudised/2019/12/16/kui-palk-ei-motiveeri

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email